Veprimtari

22nd November, 2011

   

  Data  22.11.2012

   Shoqata  AlbaGen  zhvilloi takimin  mbi Biodiversitetin, ruajtjen dhe përdorimin e tij. Veprimtaria shkencore u zhvillua nën kujdesin e Profesor z. Kristaq Kume, president i Alba Gen. Takimi u  zhvillua në  dy seance. Seanca  plenare trajtoi politikat e Ministrisë së Mjedisit dhe të Ministrisë së Bujqësisë mbi Biodiversitetin  dhe seanca e dytë  referimet profesionale. Në seancën plenare mori pjersë  Kryetari Akademisë së Shkencave  Prof. Gudar Beqiraj  dhe Ministri  i Bujqesisë Prof. Genc Ruli

  Seanca  mbi biodiversitetin bimor u zhvillua në  sallën Aleks Buda tek Akademia  e Shkencave.

   Nga  Instituti Bujqësisë Biologjike u referuan tema ”Përparsitë  e vreshtarisë biologjike në krahasim me atë  konvencional  në  lidhje  me biodiversitetin”. Referuar nga Prof.Ass.Dr.Enver Isufi.

    

  Data 21.11.2012

  SNV organizoi në Hotel Tirana një takim për bimën e mollës. Këtu u diskutua mbi kultivarët e rinj të mollës që janë mbjellë dhe të tjerë që po shumohen në fidanishtet që mbështen nga SNV.  Referatin kryesor mbi mollën e mbajti eksperti i pemtarisë z. Hafuz Domi. Veprimtaria u zhvillua në bashkëpunim me shoqatën ADAD. Pjesmarës në takim ishin specialitë, prodhues të fidanave dhe të frutave të mollës. Të ftuar në takim ishin edhe specialistët e ibb-s  Enver Isufi dhe Veis Selami

      

  Data 17.11.2012

  Në kuadrin e forcimit  të bashkëpunimit  mes shoqatave  të fermerëve  dhe rritjes  së  veprimtarisë  së gruas  në jetën prodhuese  dhe  sociale, Fondacioni “Agrinet “ Dega  Elbasan  me një  grup zonjash,  organizoi  një  vizitë  në Institutin e Bujqësisë  Biologjike , Durrës.  Në takim u mbajt  tema mbi veprimtarinë e Institutit  dhe  mundësia  e integrimit  të grave  në  prodhimin dhe përpunimin e produkteve  bio. U fol mbi mundësinë  e zgjerimit të  guzhinës bio në familjet  fermere. Disa gra fermere u interesuan për teknikat e prodhimit  bio. U mendua  që  të filloj  prodhimi  i vezëve  bio në pulari të vogla. Grupi i grave u shoqëruan nga  ekspertët  e Agrinet  Z. Andon Rrapokushi  dhe  Këshilltari agronomi Dritan Kolleshi

     

  • Ministri i Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit,  z. Genc Ruli dhe ambasadorja e Zvicrës në Tiranë, znj. Yvana Enzler vizituan Institutin e Bujqësisë Biologjike me 11 Shkurt 2010.
  • Në muajin mars u instalua për herë të parë një stacion elektronik moti për prognozimin e sëmundjeve. Sistemi sjell nga fusha në zyrë të dhënat e klimës  dhe mbi bazën e programeve parashikohen sëmundjet kryesore. Mbi këtë bazë ka filluar të jepet prognoza e sëmundjeve për rrjetin e shërbimit këshillimor të mbare vendit.
  • Qeveria shqiptare mori vendimin për te mbështetur fermat e certifikuara si BIO me 50.000 lekë për fermë në vit.
  • Ne mars 2010 filloi zbatimi i projektit për prognozimin e kromës së mollës me ane te një programi të kompjuterizuar.
  • Me date 19 korrik 2010 u zhvillua mbledhja e  Bordit Drejtues te IBB.

  • Me date 08 tetor 2010 u zhvillua mbledhja e  radhës e Bordit Drejtues te IBB.

  Programi  i mbledhjes:

  1. Prezantimi i veprimtarive te kryera si 9-mujor.

  2. Prezantimi i gjendjes financiare te IBB-se.

  3. Plani i veprimtarive te planifikuara për vitin 2011.

  4. Diskutimi i draftit te rregullores se brendshme te IBB-se.

  U vendos, qe mbledhja e radhës, e treta për këtë vit, te zhvillohet ne Dhjetor 2010.
  Objekti kryesor i mbledhjes se ardhshme do te jete:
  1. Miratimi i veprimtarive dhe i buxhetit për vitin 2011.

  2. Miratimi i rregullores se brendshme te IBB-se.

  3. Strategjia për te fituar projekte për te siguruar qëndrueshmërinë e IBB-se.

  • Zhvillohet testimi i kultivarëve rezistentë të mollës, që  ndodhen  në  koleksionin e IBB.

  Nën drejtimin e ekspertit të Institutit Kërkimor për Bujqësinë Organike (FiBL) ne Zvicër,  z. Andi Haeseli, stafi i IBB organizoi një panel testimi.

  Në këtë panel u demonstruan edhe disa metoda të reja (matja e diametrit të frutave, matja e fortësisë së frutave me një aparat special, matja e përmbajtjes së sheqerit dhe e amidonit, etj.). Këto metoda na ndihmojnë në dy drejtime:

  a) ne parashikimin e reagimit te konsumatorëve ndaj kultivarëve të mollës,

  b) ne përcaktimin e kohës së vjeljes për varietetet e konsumit të freskët dhe

  për ata, qe do te ruhen në frigorifer.

  • 17-21 janar 2011

  Katër ekspertë shqiptarë u ftuan në Bruksel për të marrë mesazhin e mbështetjes së bujqësisë biologjike.

  Në këto ditë 6 vende të Ballkanit dhe Islanda u ftuan për t’u njohur me politikat e Këshillit të Evropës për bujqësinë biologjike si dhe me rrugët për të mbështetur vendet e Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia, Bosnja-Hercegovina) në këtë sektor. Nga secili vend u ftuan nga 4 specialistë.

  Nga Shqipëria morën pjesë kolegët: Ardian Maçi (President i  shoqatës “BioAdria”, Enver Isufi (Drejtor Ekzekutiv i Institutit të Bujqësisë Biologjike, Durrës, Lavdosh Ferrunaj (Drejtor i Shoqatës se Bujqësisë Organike)

  • 25 janar 2011

  U zhvillua në zyrat e IBB mbledhja e radhës e Bordit Drejtues të IBB.

  Ne këtë mbledhje morën pjese:

  1. Anëtarët e Bordit: Ardian Maçi (kryetar), Martin Lichtenhahn (anëtar) dhe  Festim Shytaj (anëtar).

  2. Nga stafi i IBB: Enver Isufi, Veis Selami, Florenc Kutrolli, Luljeta  Seferasi dhe Ermira Kthupi Hoxha.

  Mbledhja pati këtë plan diskutimi:

  1. Raporti mbi veprimtarinë e IBB për vitin 2010 dhe plani i veprimtarive për vitin 2011 (prezantoi Enver Isufi, Drejtor Ekzekutiv).

  2. Gjendja financiare e vitit 2010 dhe parashikimi për vitin 2011 (prezantoi Luljeta Seferasi, Eksperte e Financës).

  3. Miratimi i Rregullores së Brendshme të IBB.

  4. Diskutime, propozime, vendime.

  5. Mbledhja e ardhshme u planifikua te zhvillohet në muajt maj ose qershor 2011.