Rrjeti Zh. R. Sh

8th March, 2013

  Krijohet  Rrjeti   Zhvillimit Rural Shqiptar  (Rr.ZH.R.SH )

  Me  datën 29 Dhjetor 2012  me inisiativën  e  disa  shoqatave  jo qeveritare    u themelua   Rrjeti   Zhvillimit Rural Shqiptar. Qellimi  i ngritjes së  këtij rrjeti është  të kontribojë  në  zhvillimin  e  zonave  rurale  si  në fushën e bujqësisë, blegtorise, pylltarisë  dhe  agroturizmit. Grupi inisiator  nën drejtimin  e  Prof.Ass. Alban Ibraliu, petagog  ne UB  dhe ekspert i mjedisit  dhe  biodiversitetit i cili ishte  dhe inisiatori  i krijimit  të  kësaj ideje. Janë  të lutura  edhe  shoqata  të  tjera  serioze që kanë  kapacitete  të  kontribojnë  në  këtë  lëvizje .  Kërkesa  për anëtarsim mund  të  dërgohet  në adresën e Prof. Ass. Alban Ibraliu    ( “alzhama”[email protected])     i cili kërkesën e shtron në grupin inisiator  dhe  pasi  miratohet  shoqata informohet  si anëtare  e Rrjetit. Lipset një profil i shkurtër  i shoqatës kandidate.
   

      

   

  E  Shtunë  05.01.2013

  Takimi II i Rrjetit të Zhvillimit Rural Shqiptar

  Përfaqësuesit e shoqatave partnere që tashmë  i kanë dhëne jetë rrjetit më të  ri zhvilluan takimin e dytë i cili u fokusua tek prioritetet e projektit të  mundëshëm si dhe  në formën   e organizimit të një rrjeti  serioz dhe afatgjatë.

  U  analizuan dokumentat bazë  të  projektit dhe u qartësuan partnerët  për plotësimin e tyre, konform kërkesave të donatorëve  të mundëshëm.

  Diskutimet konstruktive  mes përfaqësuesëve të  shoqatave  partnere i hapën rrugën    hartimit të një projekti me një titull të madh, brenda  të cilit do zhvillohen dhjetra  veprimtari sipas  fushave  kryesore që do bëjnë të mundur zbatimin e tij  në  nivel ferme  dhe në çdo  njësi tjetër  prodhimi, përpunimi, sociale, demonstrative, kërkimi  në  fermë, promovimesh etj.

  Takimi u drejtua nga  kordinatori Rrjetit Zh.R.Sh,  z.Prof.Ass.Dr.Alban Ibraliu