Trajnime

12th October, 2012

   

  Ne kuadrin e projektit “Sherbime te ofruara ne fushen e Bujqesise Biologjike” te financuar nga Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, u zhvillua trajnimi i trajnerëve të DRB, Diber

  Moduli I – Parime të përgjithshme

  Do të trajtohen problemet:

  • Sistemet e ndryshme të bujqësisë: koncepetet, karakteristikat dhe ndikimi i tyre në mjedis dhe cilësinë e ushqimit.
  • Legjislacioni shqiptar dhe i BE për prodhimin organik: Standarti, Certifikimi,

  Marketingu, Etiketimi, Logo e produkteve bio.

  • Kriteret e kalimit në prodhimin biologjik, dokumentacioni, periudha e konvertimit, etj.
  • Fermat bio një burim potencial për zhvillimin e agro-turizmit rural dhe rritjen e të ardhurave të fermave.

  Moduli II – Praktikat e rritjes së bimëve me metodën biologjike

  Do të trajtohen problemet:

  • Praktikat e mira bujqësore (Pmb) për prodhimet bujqësore biologjike: (ku do trajtohen elementët e teknologjisë: menaxhimi i tokës, kriteret e përzgjedhjes së kultivarëve, të ushqyerit te bimëve, ujitja dhe cilësia e ujit, krasitjet, operacionet e gjelbëra, rrallimi frutave, plehërimi, mbrojtja e bimëve, kontrolli i barërave të egra, etj.)
  • Parimet e përgjithshme të mbrojtjes së bimëve në bujqësinë bio dhe atë të integruar.
  • Prognozë-sinjalizimi, aparaturat elektronike fushore dhe programet komjuterike që përdoren
  • Mbrojtja biologjike: përdorimi i insekteve të dobishme.
  • Monitorimi i dëmtuesve kryesore me feromone dhe zbatimi i tyre në praktikë.
     

  Ne kuadrin e projektit “Sherbime te ofruara ne fushen e Bujqesise Biologjike” te financuar nga Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, u zhvillua trajnimi i trajnerëve të DRB, Kukes

  Moduli I – Parime të përgjithshme

  Do të trajtohen problemet:

  • Sistemet e ndryshme të bujqësisë: koncepetet, karakteristikat dhe ndikimi i tyre në mjedis dhe cilësinë e ushqimit.
  • Legjislacioni shqiptar dhe i BE për prodhimin organik: Standarti, Certifikimi,

  Marketingu, Etiketimi, Logo e produkteve bio.

  • Kriteret e kalimit në prodhimin biologjik, dokumentacioni, periudha e konvertimit, etj.
  • Fermat bio një burim potencial për zhvillimin e agro-turizmit rural dhe rritjen e të ardhurave të fermave.

  Moduli II – Praktikat e rritjes së bimëve me metodën biologjike

  Do të trajtohen problemet:

  • Praktikat e mira bujqësore (Pmb) për prodhimet bujqësore biologjike: (ku do trajtohen elementët e teknologjisë: menaxhimi i tokës, kriteret e përzgjedhjes së kultivarëve, të ushqyerit te bimëve, ujitja dhe cilësia e ujit, krasitjet, operacionet e gjelbëra, rrallimi frutave, plehërimi, mbrojtja e bimëve, kontrolli i barërave të egra, etj.)
  • Parimet e përgjithshme të mbrojtjes së bimëve në bujqësinë bio dhe atë të integruar.
  • Prognozë-sinjalizimi, aparaturat elektronike fushore dhe programet komjuterike që përdoren
  • Mbrojtja biologjike: përdorimi i insekteve të dobishme.
  • Monitorimi i dëmtuesve kryesore me feromone dhe zbatimi i tyre në praktikë.
     

  Ne kuadrin e projektit “Sherbime te ofruara ne fushen e Bujqesise Biologjike” te financuar nga Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, u zhvillua trajnimi i trajnerëve të DRB, Lezhe

  Moduli I – Parime të përgjithshme

  Do të trajtohen problemet:

  • Sistemet e ndryshme të bujqësisë: koncepetet, karakteristikat dhe ndikimi i tyre në mjedis dhe cilësinë e ushqimit.
  • Legjislacioni shqiptar dhe i BE për prodhimin organik: Standarti, Certifikimi,

  Marketingu, Etiketimi, Logo e produkteve bio.

  • Kriteret e kalimit në prodhimin biologjik, dokumentacioni, periudha e konvertimit, etj.
  • Fermat bio një burim potencial për zhvillimin e agro-turizmit rural dhe rritjen e të ardhurave të fermave.

  Moduli II – Praktikat e rritjes së bimëve me metodën biologjike

  Do të trajtohen problemet:

  • Praktikat e mira bujqësore (Pmb) për prodhimet bujqësore biologjike: (ku do trajtohen elementët e teknologjisë: menaxhimi i tokës, kriteret e përzgjedhjes së kultivarëve, të ushqyerit te bimëve, ujitja dhe cilësia e ujit, krasitjet, operacionet e gjelbëra, rrallimi frutave, plehërimi, mbrojtja e bimëve, kontrolli i barërave të egra, etj.)
  • Parimet e përgjithshme të mbrojtjes së bimëve në bujqësinë bio dhe atë të integruar.
  • Prognozë-sinjalizimi, aparaturat elektronike fushore dhe programet komjuterike që përdoren
  • Mbrojtja biologjike: përdorimi i insekteve të dobishme.
  • Monitorimi i dëmtuesve kryesore me feromone dhe zbatimi i tyre në praktikë.
     

   

   

  Ne kuadrin e projektit “Sherbime te ofruara ne fushen e Bujqesise Biologjike” te financuar nga Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, u zhvillua trajnimi i trajnerëve të DRB, Qarku Shkoder

   

  Moduli I – Parime të përgjithshme

  Do të trajtohen problemet:

  • Sistemet e ndryshme të bujqësisë: koncepetet, karakteristikat dhe ndikimi i tyre në mjedis dhe cilësinë e ushqimit.
  • Legjislacioni shqiptar dhe i BE për prodhimin organik: Standarti, Certifikimi,

  Marketingu, Etiketimi, Logo e produkteve bio.

  • Kriteret e kalimit në prodhimin biologjik, dokumentacioni, periudha e konvertimit, etj.
  • Fermat bio një burim potencial për zhvillimin e agro-turizmit rural dhe rritjen e të ardhurave të fermave.

   

  Moduli II – Praktikat e rritjes së bimëve me metodën biologjike

  Do të trajtohen problemet:

  • Praktikat e mira bujqësore (Pmb) për prodhimet bujqësore biologjike: (ku do trajtohen elementët e teknologjisë: menaxhimi i tokës, kriteret e përzgjedhjes së kultivarëve, të ushqyerit te bimëve, ujitja dhe cilësia e ujit, krasitjet, operacionet e gjelbëra, rrallimi frutave, plehërimi, mbrojtja e bimëve, kontrolli i barërave të egra, etj.)
  • Parimet e përgjithshme të mbrojtjes së bimëve në bujqësinë bio dhe atë të integruar.
  • Prognozë-sinjalizimi, aparaturat elektronike fushore dhe programet komjuterike që përdoren
  • Mbrojtja biologjike: përdorimi i insekteve të dobishme.
  • Monitorimi i dëmtuesve kryesore me feromone dhe zbatimi i tyre në praktikë.
     

  Ne kuadrin e projektit “Sherbime te ofruara ne fushen e Bujqesise Biologjike” te financuar nga Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, u zhvillua trajnimi i trajnerëve të DRB, Qarku Tirane

   

  Moduli I – Parime të përgjithshme

  Do të trajtohen problemet:

  • Sistemet e ndryshme të bujqësisë: koncepetet, karakteristikat dhe ndikimi i tyre në mjedis dhe cilësinë e ushqimit.
  • Legjislacioni shqiptar dhe i BE për prodhimin organik: Standarti, Certifikimi,

  Marketingu, Etiketimi, Logo e produkteve bio.

  • Kriteret e kalimit në prodhimin biologjik, dokumentacioni, periudha e konvertimit, etj.
  • Fermat bio një burim potencial për zhvillimin e agro-turizmit rural dhe rritjen e të ardhurave të fermave.

   

  Moduli II – Praktikat e rritjes së bimëve me metodën biologjike

  Do të trajtohen problemet:

  • Praktikat e mira bujqësore (Pmb) për prodhimet bujqësore biologjike: (ku do trajtohen elementët e teknologjisë: menaxhimi i tokës, kriteret e përzgjedhjes së kultivarëve, të ushqyerit te bimëve, ujitja dhe cilësia e ujit, krasitjet, operacionet e gjelbëra, rrallimi frutave, plehërimi, mbrojtja e bimëve, kontrolli i barërave të egra, etj.)
  • Parimet e përgjithshme të mbrojtjes së bimëve në bujqësinë bio dhe atë të integruar.
  • Prognozë-sinjalizimi, aparaturat elektronike fushore dhe programet komjuterike që përdoren
  • Mbrojtja biologjike: përdorimi i insekteve të dobishme.
  • Monitorimi i dëmtuesve kryesore me feromone dhe zbatimi i tyre në praktikë.

     

   

   

  Date 27 08. 2012

  Programi Seminarit të trajnimit  të trajnerëve  që  DRBU,Qarku   Elbasan

   Mjetet  e  seminarit: Prezantim me Ppoint  dhe  shpërndarja e  materialeve  të shkruara

  Organizatori  trajnimit:Neshat Sadiku, shefi Shërbimit Këshillimor të  Qarkut Elbasanit

   

  Nr Titujt e prezantimeve Referuesit
  1 Sistemet  e bujqësisë    dhe  prirjet   e tyre, Fokus :Bujqësia  biologjike  dhe bujqësia Integruar Enver Isufi
  2 Prodhimi perimeve  bio Veis Selami
  3 Prodhimi  i frutave  bio Florenc Kutrolli
  4 Tema  e  ditës: Prezantimi i   prepareati  të  ri (SUKSES 024)për  mbrojtjen e ullirit nga  miza (B.oleae ) Enver Isufi

   

       

   

   

  Datë  17 Korrik, 2012

   

  Ne kuadrin e projektit “Sherbime te ofruara ne fushen e Bujqesise Biologjike” te financuar nga Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, u zhvillua trajnimi i trajnerëve të DRB, Qarku Durrës

  Tema: Bujqësia e qëndrueshme, një system që harmonizon interesat e prodhuesit, konsumatorit dhe mjedisit.

  Morën pjesë 22 specialitë të bujqësisë të Qarkut Durrës.

  Mjetet e përdorura:

  • Një prezantim me Ppoint nga  Z. Enver Isufi (ibb)
  • Shpërndarja e materileve të shkruara
  • Diskutime rreth temës së prezantuar
  • Foto  për ilustrimin e  veprimtarisë
  • Lista e pjesmarësëve

       

                    

   Data 22 06.2012 

  Në  kuadrin e  forcimit  të  bashkëpunimit  mes  shoqatave  fermere Fondacioni Agreenet, dega Elbasan, drejtuar  nga  Z. Andon Rrapokushi  zhvilloi  në Berat  një  takim me disa  funksione. Në  takim ishte  I ftuar  për  të  referuar dhe specialisti I ibb-se  Z.Enver Isufi

  Pragrami ishte:

  1.Prodhimi  i mjaltit bio  si një  alternativë fitimprurëse  për  shoqatën e prodhimit të mjaltit, referuar  nga Zoti Selam Kalaj, presidenti shoqatës se    bletërritësve të  Beratit

  2. Luftimi i voratozës  së  bletëve  më  produktin  zviceran  “Thymovar” (Enver Isufi dhe  zoti Selam Kalaj)

  3.Kultivarët autokton të  rrushit dhe kultivari Beratit “Pulëz” (Enver Isufi)

  4. U vizitua një vreshtë model  për prodhimin  e  rrushit të  freskët

  5. Vizitë  në  një park bletësh

  6.Z. Andon Rrapokushi  raportoi  për rezultatet e vizitës  në Selanik  që  kreu një  pjesë e  anëtarëve  të  shoqatave  fermere

  Takimi  u  shoqërua  më  një  drekë  punë e cila shërbeu edhe  për  shkembim idesh  mes pjesmarësve . Dhe u realizua gjithashtu  një  vizitë në  Kalanë e Beratit.

  Veprimtaria  ishte  shumë  frutdhënëse.

     

  Data  13 Prill, 2012

  Seminar  me grupin e fermerëve  bio  të  rrethit  të Gramshit

  Rrethi   Gramshit  që  bën  pjesë  në Qarkun e Elbasanit ka  disa  ferma  bio që  prodhojnë  bimë  mjeksore, rrush  dhe  mollë. Nga  dëshira  për  të  rritur numrin e  fermerëve   drejtuesi  i grupit  Agronomi  i apasionuar  Shefqet Hysa  i cili  ka vite  që  ka  filluar  prodhimin bio  , ka  formuar një grup  prodhuesish  që  dëshirojnë  të  prodhojnë  produkte  bio. Me  datën 13 Prill  me  këto fermerë   u organizua  seminari  i parë  me  tëmë “Hyrje  në  parimet  e bujqësisë  biologjike“. Këtu  fermerët  morën informacion për   karatkeristikat  e bujqësisë  bio  dhe  ndryshimet  e saj  krahasuar  me sistemet e e tjera  të  bujqësisë.

  Në  seminar  nga  eksperti  kompanise  agronomi Sherif Kuçi u  prezantuan dy formulime  të  plehut  organik Herbagreen i cili  filloi  përdorimin  direkt  në sipërfaqe  të  kufizuar  të  vreshtit, mollëve  dhe ullirit.

  Trajnimet  nga Instituti  i Bujqesise Biologjike për  këtë  grup prodhuesish bio  do vazhdojnë edhe  gjatë  sezonit.

  Në  seminar  mori pjesë edhe  drejtoresha  e  zyrës  së  bujqësisë  së  zonës Gramshit zonja Evgjini Bendo  dhe  specialistë  të  Shërbimit  Këshillimor.

      

  05  dhe  06   Prill, 2012

  Ne  Voskopoje  u  zhvillua   seminari  pare  me  fermeret potencial per  te  kaluar  ne ferma  Bio.  Keto fermere  kerkuan te  jene  anetare  te  shoqates BioAdria  dhe  kerkuan trajnime  nga Instituti Bujqesise  Biologjike.

  Ky ishte  seminari pare  ku u regjistruan tre prodhuesh  patatesh dhe  nje  prodhues  i  djathit  te  deleve. Gjithesej  do  filloi prodhimi i  patates  bio  ne  2  ha  dhe  djathi deleve   me  cilesi te  larte  nga  200 dele.
  Seminari  u nxit  nga  sherbimi  keshillimor Korçe, konkretisht  nga  zoti Maksi Permeti  dhe  nga  organizatori  grupit  te  fermereve  Z. Ali Manoku i cili  eshte  edhe  kryetari  i bordit  te  shoqates  Bujqesise  , Mjedisit  dhe  Trashigimise  kulturore  te  Voskopojes.
  Me daten  06 Prill u  vizitua  stani  i  deleve  te  zotit Nazmi Potka.
  Me  rendesi  ekonomike  per zonen  u  konsiderua  rikthimi  tek tradita  e prodhimit  te  fares  Elite  te  patates.
  Ne seminar Z. Enver Isufi  mbajti temen  “Hyrje  ne  konceptet  e  bujqesise  biologjike  “
  Tema prezantoi edhe  sukseset  e  fermereve  bio  te shoqates  BioAdria.

      

   

  Datat  26-30 Mars, 2012 (Durrës, Vila Belvedere, Shkëmbi  Kavajës)

  U zhvillua  seminari    me  temë “Ngritja  e  kapaciteteve  të Konsulentëve  të IPARD 2012”

   Objektivi  i  seminarit  ishte  të  përgadisë  konsulentë  të  aftë   të  zbatojnë  projektet  në  kuadrin  e  programeve  IPARD , që janë  projekte  që  përafrojnë  standartet  e  prodhimit,përpunimit,mjedisit   me  ato  të  Bashkimit  Europian”

  Projekti   u financua  nga  giz  (Bashkëpunimi   ndërkombëtar   Gjerman ) dhe  implementuar  nga GFA(Consulting  Group)

  Lektor: Thomas Wehinger (nga  Gjermania), Prof.Fatbardh  Sallaku, Drini Imami.

  Pjesmarës  ishin ekspertë  të  shërbimit  këshillimor, nga  Ministria Bujqësisë, shoqatat  jo qeveritare. Kandidaturat  ishin  përzgjedhur    paraprakisht  në  bazë  të  CV-ve  të  tyre.

  Seminari  ishte  shumë  i dobishëm  për  tu  hapur  rrugë  projekteve  ne  kuadrin e  IPARD.

  Trajnimet  do vazhdojnë  edhe  në  javët  që  vijnë  me  grupe  të  tjera  ekspertësh.

     

  Datat  23  dhe  24  Mars, 2012 (Pogradec)

  Seminar  me  rrjetin e  shoqatave  të  mbështetur  nga  projekti Agrines (Donatori Suedez)

   Në  Strobskë  të  rrethit  të  Pogradicit,përfaqësues  të  shoqatave  fermere  organizuan  një  seminar. Në  seminar  morën pjesë  shoqata  nga  Pogradeci, Shkodra, Lushnja, Berati,Dibra,Elbasani  etj.

  Seminari u organizua  nga  zyra  e  projektit  në  Elbasan  që  drejtohet  nda  zoti Andon Rrapokushi  dhe  eksperti  agronom  i  projektit  zoti  Dritan Kolleshi

  Në  Pogradec  organizatori  I  takimit  ishte  zoti  ………………………

  Në  takim  mori pjesë  edhe  kordinatori  rajonal  i  projektit  me  qëndër  në qytetin e Korçës, zoti  Tomi Cikuli

  Temat  që  u  trajtuan:

  • Z. Dritan Kolleshi:Plehrat  e  reja  për bujqësinë  e integruar dhe  biologjike  dhe  metoda  përdorimit  në  bimë  të  ndryshme  bujqësore”
  • Z.  Gjergji Liçi ”Probleme   të  llogaritjes  së  l kostos  në  fermat  e  primeve  ne  serra  dhe  fushë  dhe  rrugët  për uljen e  kostos
  • Z. Enver Isufi  “ Prognozë-  sinjalizimi  në  mbrojtjen  e  mollës  dhe  rrushit  nga  sëmundjet  dhe  dëmtuesitnë  sistemin e  prodhimit  të  integruar  dhe  biologjik” 

  Pjesmarësit  ishin të  interësuar  që  këto  tema  të  zhvilloheshin  më  shpesh  dhe  në  grupe  të  vogla  rajonale  ku  të  marin pjesë  një  numër  sa  më  i madh  pjesmarësish.  Fermerët  kërkuan  këshillime  të  vazhdueshme  sidomos  për  mbrojtjen e  bimëve.

  Në  takim u  shpërndanë  edhe  fletëpalosje  për  skemat  e plehërimit  dhe  për  mbrojtjen e  bimëve.

  Prezantimet  u  realizuan  me  teknikën e Power-Point.

  Instituti Bujqësisë  Biologjike  ka  një  bashkëpunim  të  gjatë  më  këtë  projekt.

     

  Date 16.02.2012

  Seminar  trainimi  me  Këshilltarët  e  Bujqësisë  të  Qarkut Fier

  Në  kuadrin  e planit  të  trajnimit  të  trajnerëve  të  bujqësisë DBU, Fier   kishte  parashikuar  temën:”Prognozë-Sinjalizimi  në  mbrojtjen e bimëve me metoda  e  pajisje  elektronike”

  Tema  u  zhvillua  nga    specialisti  i mbrojtjes  së bimëve pranë  Institutit  të  Bujqësisë Biologjike  , Durrës (ibb)  z. Enver ISUFI.

  Tema  dha informacion  mbi konceptet  e  prognozë-sinjalizimit  , dhe përdorimin  e mjeteve  moderne      që po përdoren sot në  Shqipëri  nga  ibb.Morën pjesë  mbi 35  specialistë  që  mbulojnë  kërkimin në  fermë  dhe  këshillimin    në Qarkun   e Fierit.

  Pjesmarësit  paraqiten shumë  inters  per  temën e  zhvilluar  dhe  ishin të  interesuar  që këto  metoda  të  zbatohen së  paku  në  fermat  model  me  madhësi  të  tillë  që kanë  rëndësi  edhe  për  demonstrim   fushorë .Sidomos  me  interes  ishte  monoitorimi  insekteve  me  feromone  monitoruese dhe  përdorimi  i  programit të  prognozimit   të  kromës  së  mollës  me  aparatura  elektronike i quajtur “RIMpro”dhe  që  zbatohet  nga  instituti prej dy vitesh në  prognozimin e kromës  së  mollës.(Venturia inaqualis) ë

   


   

  Datë  20.12.2011

  Seminar  me  grupin e  fermerëve  të  komunës  Rrashbull

  Komuna  Rrashbull     në  rrethin Durrës  mori inisiativën  të   formojë  një  grup  fermerësh  për  të  prodhuar  produkte  Bio. Objektivi  është  të  hapin  tregun Bio  ne  plazhin  tek Shkëmbi Kavajës. Grupi  do  të  jëtë  pjesë  e  shoqatës  BioAdria.

  Instituti  filloi trajnimin  e  fermerëve  për  prodhimin e produkteve  bio.

  Seminari u  organizua  nga  drejtori  sh. BioAdria  z. Florian Paspali  dhe  përfaqësuesi  të  komunës Rrashbull. U  mbajtën dy prezantime: Zoti  Florian  prezantoi  situatën e  shoqatës BioAdra  dhe  z. E:Isufi  prezantoi konceptet  e  prodhimeve  Bio.

   


  Data  11.11.2011

  U zhvillua  seminari  me  fermerët   shoqatës BioAdria, Dega,  Vlorë

  Seminari u  organizua  nga  përgjegjësi  i zyrës Vlorë, z. Mendim Baçaj  dhe  drejtori i shoqates  BioAdria,zoti Florian Paspali

  Temat  e  zhvilluara

  1.Studentja  Silva Baçaj,  ishte  në një  kurs 3 mujor  në  Japoni. Pas  kthimit ajo  prezantoi temën”Bujqësia  bio  dhe  integruar  në  Japoni”  Prezantimi ishte shumë ineresant  dhe  i dobishëm për pjesmarësit  në  seminari.

  2. Zoti  Enver Isufi  bëri  një  interpretim të  përvojës  japoneze  dhe  nevojën për  të  ecur  drejt bujqësisë  bio, si  një bujqëssi  e  sigurt që  harmonizon ekonominë, mjedisin dhe  konsumatorin

  3.Zoti Veis  Selami prezantoi  shërbimet   e bimëve  frutore, ullirit  dhe  hardhisë  për  sezonin dimëror.

  U zhvillua  gjithashtu edhe  një  seancë  pyetje-përgjigjesh  me  fermerët.

   

  04. 11.2011

  Seminar me  specialistët,këshilltarë  të  bujqësisë  të  Qarkut Korçë

   

  Ftesa  për ibb erdhi nga  shefi  shërbimit këshillimor  z. Maksi Përmeti.  Qellimi  ishte  informimi  pjesmarësëve  me  veprimtarinë  e  Institutit në  fushën e  kërkimit, këshillimit, botimeve  dhe  zbatimit të  projekteve  , me synimin  për të integruar  institutin  me  programet  e trajnimit dhe  kërkimeve  në  fermë  me  Drejtorinë e Bujqësise  të  Qarkut Korçe.

  Me interes  u  pritën arritjet  e  Institutit  në  organizimin e  prognozë  sinjalizimit  me  aparatura  elektronike  dhe  feromone  monotorues  si dhe  kultivarët  rezisten të  mollës  ndaj kromës që  ka  përzgjedhur Instituti.

  Në fund  të  seminarit z. Maksi Përmeti organizoi   një  takim  me  fermërët  potencial  për  të  kaluar  në bio  nga  zona Voskopojës.Drejtoria  Bujqësisë   kërkon të  zbatojë  inisiativën e  një  grupi  fermerësh  nga   Voskopoja,Lavdar, Gjonomadh për  të zhvilluar prodhimet  bio  ne  patate, kumbull, mjalte  e  ndoshta  edhe  me  djathin e  dhisë. U  mendua  që  ky grup të  bëhet pjesë  e shoqatës BioAdria  dhe  të  fillojë  trajnimet  nga  ibb  me qellimin që në  sezonin e  ardhëshëm  turistik  atje  të  hapet  një  dyqan me produktet  e  zonës  me  cilësi  të  lartë, tipike  dhe bio.

   

  02.11. 2011

  Seminar  me Këshilltarët  e Bujqësisë  së Qarqeve

   

  Në seminar  referuan  specialitët e Universitetit Bujqësor   dhe  të  Laboratorit  të Mbrojtjes  së  Bimëve  , Shkozet.

  Ftesa  për ibb erdhi  nga  Ministria  Bujqësisë.  Qellimi  ishte  informimi  pjesmarësëve  me  veprimtarinë  e  Institutit  në  fushën e  kërkimit, këshillimit, botimeve  dhe  zbatimit të  projekteve  , me synimin  për të integruar  institutin  me  programet  e trajnimit  dhe  kërkimeve  në fermë  të  Drejtorive  të  Bujqësive  të  Qarqeve.

  Referimi   per Ibb-n u realizua  nga  z. E.Isufi.

    

  02.11.2011

  U  zhvillua  seminari me   fermerët  e  sh. BioAdria  të  zonës  së  Durrësit . Në  këtë  seminar  u  përfshi edhe  një  grup i ri  fermerësh potencial  nga  Komuna  e  Rrashbullit të  cilët  kanë  shprehur  dëshirën për  të  kaluar  në  prodhues  bio.Drejtori  i sh.BioAdria  z. Florian Paspali  trajtoi problemet  aktuale    të  shoqatës  dhe  ftesën e  grupit Rrashbullit  për  tju  afruar  shoqatës. Specialistët  e ibb-s z. Veis Selami  dhe  F.Kutrolli prezantuan  temat  e tyre  të  referimit  sipas  planit   me  sh.BioAdria.


  Date 20.10.2011

  Zhvillohet  seminari  për përmirsimin e ligjit  të Bujqësisë  bio/organike       

  Në Ministrinë e Bujqësisë u zhvillua seminari për përmirsimet e ligjit të  Bujqësisë  Biologjike.

  Ligji  ka  qenë  aprovuar  nga Parlamenti Shqiptar  (Nr.9199, datë 26.02.2004 )

  Ligji  i vjetër  do  të  rinovohet  në  shumë  kapituj e nene  të  tij  për  ta përafruar atë  sa më  afër rregulloreve  të  reja  te BE-s.

  Për të  bërë  këto përmirsime grupi  i punës i ngritur me  urdhërin  e Ministrit të Bujqësisë zotit Genc RULI realizoi  një  seminar  nën drejtimin e  ekspertes Beate HUBER  nga Instituti Bujqësisë  Biologjike në Zvicer (FiBL).

  Drafti  ligjit të  ri pritet  të  kaloi në parlament brenda tremujorit të  parë të vitit 2012.

   

  Seminari u organizua  nën kujdesin e  Drejtorisë  së  Politikave.

       


   

  Datë 17.10.2011

  Trainimi Trajnerëve  të  Qarkut Fier

  Në  takim  u trajtuan këto  tema:

  1.Aktualitete  në  bujqësinë bio  në Shqipëri  dhe  në  botë

  2. Sistemi Inspektim-çertifikimit në  bujqësinë  bio

  3. Produkti  biologjik “Sukses” për mbrojtjen e  ullirit nga  miza

  5. Tenja  domates (Tuta  absoluta)

  6. Dëmtuesi  rrënjëve  të  misrit (Diabrotika virgifera)

   

  Trajnimi  u organizua  nën  kujdesin  e  shefit të  shërbimit këshillimor z. Muhamed Baboçi.

  Specialistët  paraqitën interes  për temat  e prezantuara dhe  morën pjesë  në  diskutime  me  mendimet  dhe  pyetjet e tyre.

  Pas  seminarit  drejtori  Institutit  z. E.Isufi  dhe  drejtori  shoqatës BioAdria  z. Florian Paspali  vizituan fabrikën e vajit   në  Levan  e emërtuar  “Ledmarke” me  president

  Z. Luan   Muçaj  dhe  menaxher  z. Arjan Biçaku.  Kjo fabrikë  ka  kërkuar  të  organizojnë  një  grup ullistarësh  për  të  prodhuar  ullinj vaj Bio të  cilat  do ja  shesin fabrikës . Shoqata  BioAdria  ishte  e interesuar  të  ndihmojë   këto ullishtarë  fabrike.Instituti Bujqësisë  bio  gjithashtu  shprehu  dëshirën për trajnimin e  ullishtarëve.

   

  Datë 14.10.2011

  Trainimi  trajnerëve  dhe  ullishtarëve  të  Vlorës  zhvilluar  në  Lukovë

  Temat e prezantuara  ne  trajnim:

  1.     Situata  e  ullishtarisë  bio  në Shqipëri  dhe  potenciali Lukovës  për të  prodhuar  vaj ulliri bio dhe  ekstra  virxhine.

  2.     Minella  Gjenerali  shprehu dëshirën si pronar i fabrikës  së  vajit  të  bashkëpunojë  me  shoqatën  BioAdria  dhe   Institutin e Bujqësisë  Bio, në Durrës.

  3.     Veis  Selami (ibb) prezantoi  temën mbi  nevojën  e  përmirsimit  të  praktikave  bujqësore  në  ullishte.

  4.     Mbrojtja  e  bimëve  në  ullishtarinë  bio (Enver Isufi, ibb)

  10 Tetor, 2011
  Seminar  trajnimi  në  Shkodrër
  Trajner :Enver Isufi, ibb,Durrës
  Në seminar  morën pjesë  këshilltarët e bujqësisë së Qarkut Shkodrës.Seminari  u organizua  në  sallën e DBU   Shkodër  nën  drejtimin e  shefes  se  këshillimit  bujqësor zonjës. Mynire  Mandia (Hysa).
  U  trajtuan këto tema :
  1.Zbatimi  në  praktikë  I  prognozimit  të  kromës së mollës (Venturia  inaqualis)  me ndihmën e programit  kompjuterik  RIMpro.
  2. Mbrojtja  e vreshtit  në prodhimin e rrushit  bio
  3. Mbrojtja  e  ullirit  në  ullishtarinë bio  dhe  prezantimi  i produktit te  ri  biologjik  kundra mizës së ullirit “SUKSES”
  5. Tenja  domates Tuta  absoluta  dhe  masat  mbrojtëse
  6. Dëmtuesi i rrënjëve  të  misrit(Diabrotika  virgifera)  dhe  masat mbrojtëse
  Prezantimet  u paraqiten me programin P.Point
  Seminari trajnues  u  kombinua  me  pyetje   e  diskutime. Interesimi  i  pjesmarësëve  dhe  orgnizimi trajnimit   rritën  nivelin e trajnimit.Në  diskutime   u shtrua edhe  tematika  e  trajnimeve  për  vitin 2012.

   

  Trajnimi   trajnerëve
  Dy javët e fundit  stafi I Institutit  ka  zhvilluar    dy seminare  dhe  në  një  seminar  është  trajtuar  vetë  nga  eksperti nga  Zvicra (FiBL)
  Në  datat 13  deri 16 Shtator ne  Institut  erdhi  per vizitë  pune  zoti Andi Heseli (FiBL, Zvicer)
  Ai trajnor  stafin e ibb-s  për  programin RIMpro    dhe  për  degustimin e  frutave  të  mollës.
  Në datën 03 Tetor.

  U  zhvillua  trajnimi  i  trajnerëve  të  Qarkut  Durrës(Specialistë nga  Durrësi  dhe Kruja)

    
   
  U trajtuan këto  çeshtje:
  1.Bujqësia  bio  dhe  ajo e integruar jane  bujqësi  të  së  ardhmes.
  2. Prodhimi  i ullirit  bio
  3.Prezantimi  i produktit të  ri  biologjik “SUKSES “ për  mbrojtjen  e ullirit  nga  miza.
  Seminari trajnues  u zhvillua  në fshatin Shenpjetër, zona Ishëm. Trajner: Enver isufi
   
  Në datën 04 Tetor.
  U  zhvillua  trajnimi  i  trajnereve  të  Qarkut  te Tiranës(Specialistë nga  Tirana  dhe  Kavaja  )
   

   Seminari trajnues  u zhvillua  në  sallën e mbledhjeve  të DBU, Tiranë dhe  u trajtuan temat  e mësipërme  që u  trajtuan në  Durrës  . Trajner: Enver Isufi

  Trajnimet jepen të organizuara dhe te kontraktuara, ose sipas porosive të klientëve. Trajnimet mund te shoqërohen edhe me materiale të shkruara.

  Shtator 2011

  Seminar  pėr  metoden e  degustimit tė  frutave tė  mollės  dhe  pėrcaktimit   shkencor  i kohės  sė  vjeljes
  Stafi  i  ibb-s   nė  datat  13-16  Shtator   u trajnua  nga  eksperti i FiBL, Zvicėr  Ing.Ag. Andi Heseli  pėr  metodat  e  degustimit  tė  mollėve  si  dhe  pėrdorimi i  teknikave  pėr pėrcaktimin e kohės  sė vjeljes sė mollėve  sipas  kohės  sė  konsumimit  dhe  kultivarėve  pėrkatės.Nė  panel test  morėn pjesė   gjithashtu disa  specialitė  e  laburantė  tė  Laboratorit tė  Mbrojtjes  sė Bimėve.
     

   

  Gjatë  muajit Korrik dhe Gusht, 2011                      

  Trajnime  me  fermerët e  shoqatës BioAdria

  Në  bazë  të  planit  dhe  kontratës    dypalëshë    të miratuar   në  fillim të  vitit   shoqata  BioAdria  ka realizuar  trajnimet e fermerëve  dhe  ekspertëve  të  saj   me  prezantime nga  ekspertët  e  Institutit Bujqësisë  Biologjike.  Kërkesat    për trajnime  kanë  ardhur  nga  zyrat  rajonale (Vlorë, Shkodër, Durrës,Lushnje)  Seminaret  janë  organizuar  nën kujdesin e drejtorit ekzekutiv të  shoqatës  z.  Florian Paspali   në  bashkëpunim më  specialistët  e  zyrave  rajonale  ; Mendim Baēaj, Tofik Fugarinja, dhe  Dritan Kolleshi.

  Gjatë   muajit  Gusht  janë  realizuar   katër   tajnime

  1. Datë 28.07 : në  Zus , Shkodër me  fermerët  e   ullishtave, perimeve  dhe vreshtave

     

  2.. Datë 29.07 : në  Skrafotinë, Vlorë  me  fermerët e ullirit  dhe  perimve, vreshtave

    

  3.  Datë 03.08 : në Dushk, Lushnje  me prodhuesit  e  ullirit    perimeve  e  vreshtave

   

  4.  Datë 04.08   në Pjezë, Shijak  me  fermerët  e  vreshtave  ,  perimeve  e  mollëve

  Në këto trajnime  kanë  marë pjesë  mbi 100  pjesmarës.

  Në  seminare  janë  trajtuar  tema  të  praktikave  bujqësore  të  prodhimit  bio, punët  e  ditës  në  prodhimin e bimëve  bazë  si  dhe  për  masat  për mbrojtjen e bimëve  në  perime, vreshta,  dhe  mollë.Gjatë  seminarëve  janë  shpërndarë  edhe  materiale

  Trajnime gjate muajit dhjetor 2010

  Gjatë muajit dhjetor ekspertet e IBB-se zhvilluan tre seminare me fermerët dhe këshilltarët e shoqatës BioAdria.

  Seminaret janë organizuar nga drejtori i Soqates BioAdria z. Florian Paspali dhe ekspertet e zyrave lokale, Mendim Baçaj, Dritan Kolleshi e Tofik Fugarinja.

  Seminaret u zhvilluan me grupet e fermerëve në tre rrethe:

  ne Lushnjë (fshati Dushk)

  ne Durrës (fshati Ishëm)

  dhe ne Shkodër (fshati Velipojë)

  Në këta seminare morën pjesë 65 te ftuar. Aty u trajtuan temat e mëposhtme:

  1. Mbjelljet e reja në pemë, vreshta e pemë frutore dhe krasitjet dimërore.

  2. Plehërimet e gjelbra në pemë, vreshta e ullishte.

  3. Perimet e stinës dhe masat për mbjelljet.

  4. Mbrojtja e bimëve gjatë dimrit.

  5. Mbrojtja e perimeve nga tenja e domates (Tuta absoluta).